Legal data

  1. 43603011872
  2. 16.10.1998
  3. Bauskas nov., Bauska, Kalna iela 20-1, LV-3901
  4. 2019
  5. 3