Legal data

  1. 48701010910
  2. 29.03.2012
  3. Bauskas nov., Kurmenes pag., Kurmene, "Āres", LV-5115
  4. 2020
  5. 1