Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība