Lietuvas nodokļu sistēma

Lietuvas nodokļu sistēma

Lietuva piedzīvo nodokļu izmaiņas
Dažas jaunas nodokļu likmes jau stājušās spēkā, bet 2012. gada pirmajā pusē plānots lemt vēl par dažām izmaiņām, piemēram, par privāto transporta līdzekļu nodokļa (auto, motociklu, jahtu, zirgu), progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešanu, uzņēmumu ienākuma nodokļa palielinājumu no pašreizējā 15% uz 20%, nodoklis par depozīta procentu ienākumiem. Neraugoties uz visām izmaiņām, Lietuvas nodokļu sistēma joprojām ir konkurētspējīga un ar salīdzinoši mazu slogu.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis
* Vispārējā vienotā likme 15%. 
* Sākot no 2012. gada 1.janvāra, 5 % uzņēmumu ienākuma nodokļa likme tika piemērota biznesa uzņēmumiem, kas nodarbina ne vairāk kā 10 personas un kuru apgrozījums ir mazāks nekā 1 miljons litu (289,500 eiro) (iepriekš limits bija 500,000 litu).
* Ieturamais nodoklis: dividendēm (0% ārvalstu rezidentiem, kam 12 mēnešus pieder vismaz 10% akciju; citos gadījumos - 15%), procentu maksājumi (0%, nepiemēro Eiropas ekonomikas zonas uzņēmumiem un to valstu uzņēmumiem, ar kurām Lietuvai ir noslēgts efektīvu nodokļu līgums; citos gadījumos - 10%), autoratlīdzība (0%, ja jāmaksā uzņēmumam, kas ir ES rezidents un kuri atbilst ES Procentu un autoratlīdzību direktīvai; citos gadījumos - 10%), kapitāla ienākumi no Lietuvas nekustamo īpašumu (15%) pārdošanas un nomas, ieņēmumi no uzstāšanās un sporta aktivitātēm (15%), ikgadējās padomes locekļu prēmijas (15%); 0% visiem maksājumiem uz Latviju.
* Brīvā ekonomiskā zona (BEZ) Klaipēdā un Kauņā. Uzņēmums, kam ir ieguldījumi vairāk nekā 1 miljona eiro apmērā Brīvajā ekonomiskajā zonā (Kauņas BEZ, Klaipēdas BEZ), 6 gadus ir atbrīvots no uzņēmumu ienākuma nodokļa un nākamos 10 gados tam tiek piemērots uzņēmumu ienākuma nodokļa 50 % samazinājums.
* Organizācijām, kas nodarbojas ar ieguldījumu projektiem (noteiktos apstākļos), ar nodokli apliekamā peļņa tiek samazināta līdz pat 50 %.

PVN
* Standarta PVN likme – 21 %.
* Samazinātā PVN likme 9 % apmērā par apkuri un karsto ūdeni, kā arī samazinātā PVN likme 5 % apmērā par kompensācijas medikamentu un medicīnas palīgierīču piegādi tiek pagarināta vēl uz vienu gadu.
* Sākot no 2012. gada 1. janvāra slieksnis reģistrācijai kā PVN maksātājam no pašreizējiem 100,000 litiem (29,000 eiro) tika palielināts līdz 155,000 litiem (45,000 eiro).
* Sākot no 2012. gada 1. janvāra stājās spēkā nolikums par atbrīvojumu no PVN par bezcerīgajiem parādiem - ja parādu nav izdevies piedzīt vismaz 12 mēnešus un parāda bezcerība ir pierādīta, uzņēmējam ir tiesības labot aprēķināto maksājamo PVN summu. Jāatzīmē, ka šis noteikums ir piemērojams attiecībā uz maksājamajām PVN summām par precēm (pakalpojumiem), kas pārdotas no 2012. gada sākuma.
* Sākot no 2013. gada rēķinu izsniegšanas procedūra tiks vienkāršota - elektroniskie rēķini būs vienlīdz derīgi papīra rēķiniem, dažos gadījumos būs nepieciešams sniegt mazāk detaļu u.tml.

Zemes nodoklis
* Veikto zemes nodokļa grozījumu mērķis ir pāriet uz nodokļu piemērošanu privātajiem zemes īpašumiem, pamatojoties uz tirgus vērtību.
* Sākot ar 2013. gadu, tiek ierosināts pāriet uz zemes nodokļu aprēķināšanu, ņemot vērā vidējo tirgus vērtību zemei, nodoklis tiktu pārskatīts ik pēc 5 gadiem. Lai izvairītos no pēkšņas zemes vērtības palielināšanās atsevišķās teritorijās, ir paredzēts četru gadu pārejas periods. Likums paredz, ka zemes nodokļa likmes robežas ir no 0.01 līdz 4 %, un pašvaldību padomes noteiks īpašas likmes. Viņiem būs arī tiesības piemērot nodokļu atvieglojumus, tostarp tiesības samazināt nodokli vai atbrīvot no tā.
* Dažas atlaides tiks piemērotas lauksaimniecības zemei - šādai zemei tiks piemērots vērtības samazinājuma koeficients 0,35. Lai samazinātu neapstrādātos zemesgabalus, 0,35 vērtības samazinājuma koeficients netiku piemērots neapstrādātai zemei.

Īpašuma nodoklis
* Zemes nodoklis: 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības. 
* Nekustamā īpašuma nodoklis (par nekustamo īpašumu, kas nav zeme): 0,3% -1% no nekustamā īpašuma vērtības. Precīzu nekustamā īpašuma nodokļa likmi nosaka attiecīgā pašvaldība.
* Sākot no 2012. gada, personas, kam pieder dzīvojamais nekustamais īpašums, kuru kopējā vērtība pārsniedz 1 miljonu litu (289,500 eiro), tiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli 1% apmērā no pārsniegtās summas.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nodoklis
Netiek piemērots šāds nodoklis; tiek piemērota maksa par notāra pakalpojumiem (0,45% no darījuma vērtības, bet ne mazāk kā 100 liti (30 eiro) un ne vairāk kā 20,000 liti (5800 eiro) vai 50,000 liti (14,500 eiro) vairāku objektu pārdošanas gadījumā).

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Vispārējā vienotā likme - 15%; samazinātā 5% likme attiecas uz konkrētām darbībām, ko veic pašnodarbinātas personas; dividenžu nodoklis pēc likmes 20%.

Obligātās veselības apdrošināšanas iemaksas
Darbinieku likme - 6% ieturēta no bruto algas; darba devējiem 3% papildus bruto algai.

Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Darbinieku likme - 3% ieturēta no bruto algas; darba devējiem 27.98% papildus bruto algai.

Foto: Stock.XCHNG

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

Izstādes

Informatīvie partneri pasaulē

Igaunijas uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas

Kaļiņingradas uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas