Legal data

  1. 40002060786
  2. 07.02.1997
  3. Rīga, Varavīksnes gatve 8 - 46, LV-1082
  4. 1